dissabte, 16 de juny del 2012

MEMO FRUTAL DE HABA


Alerta! El famolenc corb està de camí al fruiter amb intenció de robar-nos totes les nostres delicioses fruites. cal posar ràpidament en lloc segur les pomes, les peres, les cireres i les prunes, abans que el corb arribi al fruiter.


Un joc cooperatiu de memòria per a 2-4 persones a patrir de 3 anys.